دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران:

مشکلی اصلی در بحث دستمزد منطقه‌ای این است که منظور وزارت اقتصاد را متوجه نمی‌شویم

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت است که متأسفانه در این حوزه هیچ تعریفی وارد نشده است. حتی زیر مجموعه وزارت کار یعنی تأمین اجتماعی نیز بر این عدم زیرساخت‌ها تاکید کردند.

به گزارش اکونگار، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در روزهای گذشته نتایج تحقیقات خود را در رابطه با آثار مزد منطقه‌ای بر بازار کار و وضعیت کارگران منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که دو شـاخص هزینـه معیشـت و تـورم، نمی‌توانـد همزمـان ویژگی‌هـای اقتصـادی، اسـتانداردهای زندگـی و شـرایط بـازار کار اسـتان‌ها را بـه تصویـر بکشـد. به عبارت دیگـر لازم اسـت در تعریـف مزد منطقـه‌ای، عـلاوه بـر دو شـاخص تـورم و هزینـه معیشـت، شـاخص‌هایی معطـوف بـه اسـتاندارد زندگـی، شـرایط بـازار کار و سـاختار تولیـد نیـز لحـاظ گـردد. ایـن امـر مسـتلزم اصـلاح مـاده 41 قانـون کار اسـت.

یافته‌های این بخش نشان می‌دهد که اسـتان‌های کشـور نه تنهـا از نظـر هزینـه معیشـت و تـورم در شـرایط یکسـانی نیسـتند؛ بلکـه در شـاخص‌های مربــوط بــه اســتاندارد زندگــی، شــاخص‌های بــازارکار و ســاختار تولیــد نیــز، تفــاوت معنــاداری بــا یکدیگــر دارنـد و ایـن مسـئله هماننـد تجـارب سـایر کشـورها، ضـرورت تعییـن دسـتمزد منطقـه‌ای را می‌رسـاند. 

تله مزد منطقه‌ای برای کارگران / توقع ورود جوانان به بازار کار با این حداقل مزدها، جوک است

پیشنهادات غیرواضح وزارت صمت درباره مزد منطقه‌ای

درحالی که جلسات کمیته مزد در دو هفته اخیر با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شده است. نمایندگان کارگری به صورت جدی با این موضوع مخالفت کرده و وزارت اقتصاد مدافع تمام قد مزد منطقه‌ای است. به گونه‌ای آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی‌گویی است و روشن و واضح نیست، نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می‌کنند.

منظور وزارت اقتصاد از دستمزد منطقه‌ای مشخص نیست

به گزارش مهر، هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در بحث دستمزد منطقه‌ای مشکل اصلی ما این است که منظور وزارت اقتصاد را متوجه نمی‌شویم.

وی افزود: اینکه فقط بحث مزد منطقه‌ای مطرح باشد است یعنی از حداقل حقوقی که شورای عالی کار تعیین می‌کند و مکفی نیست می‌خواهیم عدد را کم کنیم یا در یک سری مناطق بیشتر کنیم؛ باید کاملاً مشخص باشد.

تعریف روشنی از مزد منطقه‌ای وجود ندارد

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه تاکید کرد: مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت است که متأسفانه در این حوزه هیچ تعریفی وارد نشده است. حتی زیر مجموعه وزارت کار یعنی تأمین اجتماعی نیز بر این عدم زیرساخت‌ها تاکید کردند.

هادی ابوی

وی گفت: دغدغه همه ما این است که اگر بگویند که این منطقه کشور به یک دلایلی افزایش دارد و یک گروه بیشتر شود باعث یک سری مهاجرت‌ها می‌شود و توازن نیروی کار و شغل را به هم می‌زند. باید بگویند که کارگر تهران هزینه نسبت به روستا بیشتر است چه میزان می‌خواهند مزد او بیشتر کنند. باید توجه کرد که همه چیز، بحث مسکن نیست بلکه در مناطق کمتر برخوردار هزینه‌های حمل و نقل و شرایط زندگی سخت‌تر است.

ابوی یادآور شد: قیمت بنزین و گوشت و روغن و.. در کل کشور یکسان است با این شرایط آیا با مبلغی که شورای عالی کار تعیین کرده است و مزد امسال را می‌خواهیم آن را به ۱۲ میلیون برسانیم آیا می‌تواند زندگی کند یا خیر؟

به گزارش اکونگار، درحالی که وزارت اقتصاد با جدیت پیگیر دستمزد منطقه‌ای است، رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اعلام اینکه مخالف صد در صد مزد منطقه ای هستم، گفت: به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تذکر را می‌دهم که در شورای عالی کار حداقل افزایش مزد کارگران را در کف ۴۰ درصد در نظر بگیرند و نگران بخش مالی نباشند.

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان