شناسه خبر: ۲۱۰۳
لینک کوتاه کپی شد

افزایش سرمایه دو مرحله‌ای چادرملو تصویب شد

در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، افزایش سرمایه از مبلغ 119 هزار میلیارد ریال به مبلغ 271 هزارو 500 میلیارد ریال در دو مرحله ، تصویب شد.

افزایش سرمایه دو مرحله‌ای چادرملو تصویب شد

هـدف شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سـهامی عام)، از افزایـش سـرمایۀ  تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا شامل موارد ذیل است:

- احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت 546 مگاوات به صورت EPC

 - احــداث کارخانــۀ فروآلیاژهــا (فرومنگنـز پرکربــن، فروسـیلیکو منگنـز و فروسـیلیس بـه ترتیــب بـا ظرفیـت تولید 20,000 و 30,000 ،15,000 تن در سال.

 - احــداث خط تولید فرآورده هــای نســوز شــامل (  310  هزار تن فــرآوری انــواع مــواد نســوز   185 هــزار تــن تولیــد انــواع آجــر، جــرم و قطعــات ویــژۀ نســوز.

- احداث کارخانه اکسیژن شماره 2  به ظرفیت 15,000 ِ نرمال متر مکعب بر ساعت به روش EP

- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت های سرمایه پذیر .

- مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت  های سرمایه پذیر

 - جبران مخارج انجام شده  بابت تحصیل سرمایه گذاری ها  (خرید سهام و تأسیس شرکت)ِ

- تحصیل سرمایه گذاری ها( تاسیس شرکت- در جریان) .

- جبران مخارج ســرمایه ای انجــام شــده بابــت خریــد و ســاخت دارایی هــای ســرمایه ای (ساختمان  و تأسیسـات، ماشـین آلات و تجهیـزات، وسـایل نقلیـه و ...) و تکمیـل طرح های در دست اجرا و توسعه .

- تأمین بخشی از سرمایۀ در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ آهن ( استخراج و خرید).

این افزایش سرمایه از محل، سود انباشته، مطالبات حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی و منابع داخلی شرکت تامین می‌شود.

هم رسانی این مطلب را به دوستان خود برسانید.
ارسال نظر