وزیر کار: تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است، گفت: کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.

به گزارش اکونگار، موضوعی قانونی بودن مزد منطقه‌ای یکی از چالش‌های اصلی میان وزارت کار و نمایندگان کارگری است. درحالی که وزارت کار و وزارت اقتصاد تاکید ویژه‌ای روی اجرایی شدن مزد منطقه‌ای دارند، حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) آن را رد می‌کند و می‌گوید: برخلافِ آنچه که وزیر کار می‌گوید مزد منطقه‌ای عین قانون نیست؛ در ماده ۴۱ قانون کار، تأکید نشده که حداقل حقوق باید به صورتِ منطقه‌ای تعیین شود. 

مزد منطقه‌ای، مشکلات معیشتی کارگران را بیشتر می‌کند / خصولتی‌ها، حقوق زیاد و کارگران دستمزد اندک می‌گیرند

نیاز به اصلاح ماده 41 قانون کار

در یک ماه اخیر هر 3 جلسه کمیته مزد با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شده که در آن نمایندگان کارگری به صورت جدی با آن مخالفت کرده‌اند، چندی پیش هم مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با انتشار تحقیقات خود اعلام کرد: دو شـاخص هزینـه معیشـت و تـورم، نمی‌توانـد همزمـان ویژگی‌هـای اقتصـادی، اسـتانداردهای زندگـی و شـرایط بـازار کار اسـتان‌ها را بـه تصویـر بکشـد. به عبارت دیگـر لازم اسـت در تعریـف مزد منطقـه‌ای، عـلاوه بـر دو شـاخص تـورم و هزینـه معیشـت، شـاخص‌هایی معطـوف بـه اسـتاندارد زندگـی، شـرایط بـازار کار و سـاختار تولیـد نیـز لحـاظ گـردد. ایـن امـر مسـتلزم اصـلاح مـاده 41 قانـون کار اسـت. 

مرتضوی: قانون اشاره کرده که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای پرداخت شود

 به گزارش خبرگزاری دانشجو، وزیر کار اظهار داشت: تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است و قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود.

صولت مرتضوی

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است و قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود. کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.

مرتضوی اظهارداشت: یک طرحی است که ارائه شده و همکاران ما در وزارت کار در حال بررسی هستند. اگر در شورای عالی کار مطرح و تصویب شود ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.

کارفرمایان تمایل به اجرایی شدن مزد منطقه‌ای دارند؟

به گزارش اکونگار، دوشنبه هفته گذشته هم جلسه کمیته مزد برای تعیین دستمزد کارگران برگزار شد، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه‌ای گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل مزد منطقه‌ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان