عالیس افزایش سرمایه را ثبت کرد

گزارش آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت عالیس منتشر شد.

به گزارش اکونگار به نقل از صدای بورس؛ شرکت بهار رز عالیس چناران افزایش سرمایۀ از مبلغ ۲,۵۰۰,۱۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۱۲۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۵۰۰۰۲۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رساند.

بر اساس آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بهار رز عالیس چناران که با نماد عالیس در بورس فعالیت دارد؛ با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۰۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰,۱۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۱۲۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۵۰۰۰۲۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه عالیس

 

دیدگاه