روایت تولید دستگاه احیاکننده ریوی سبک بدون نیاز به برق و باتری

مدیر عامل شرکت «دارو درمـان پرشیا» با اشاره به مشکلات واردات و تحریم های اعمال شده بر ایران گفت: احیــا کننــده ریوی نیوماتیـک است در مشکلات حاد تنفسـی بــرای احیای بیمار استفاده می شود و کاربـرد اصلـی آن در هنـگام احیـاء و انتقال بیمـار است. منبع انرژی ایـن دستگاه، نیروی مکانیکی گاز اکسـیژن است و دستگاه هیچگونه نیــازی بــه برق یا باتری ندارد.

به گزارش اکونگار به نقل از فانا، پیمان محرابیان، مدیر عامل شرکت دارو درمان پرشیا گفت: دستگاه تولیدی که قابلیت اتصال بــه ماسک اکسیژن، لوله اینتوبه، لوله تراکستومی و کپســول یا سیســتم سانترال بیمارسـتان یا آمبولانس را دارد دارای دو حالت خودکار و دستی است که در حالـت دستی کاربر می‌توانـد در حیـن CPR بـا فشـردن یک دکمه، اکسیژن رسـانی را انجام دهد. در حالت اتوماتیک نیـز، حجـم و فرکانس تنفسی می‌تواند باتوجه به حجم بیمار انتخـاب شود.

به گفته محرابیان، دسـتگاه مجهـز بـه سیسـتم خروجـی اطمینـان و همچنیـن سنسور تطبیــق تنفــس است؛ خروجــی اطمینان از ایجــاد باروتراما جلوگیری میکند و در صورت مسدود بـودن مسـیر هوایـی بیمار یا بالا بودن حجــم اکســیژن، همــراه بـا ایجـاد یـک هشداردهنده صوتـی، حجـم اضافـی اکسـیژن را خـارج میکند. سنسور تطبیق تنفس دستگاه، تلاش تنفسی بیمار را حس کرده و حالـت Control Assist SIPPV را فراهم میکند.

او قابلیت استفاده در احیای اضطراری، ثبات بیشتر حجــم جــاری و میــزان تنفــس نســبت بــه ماسک‌های BVM و جبران خطای انسانی، قابلیت حمل آسان به عنوان کوچک‌ترین و سبک‌ترین ونتیالتور پرتابل در ایران، کاهش مدت زمان نیاز به آموزش،  قابلیت انتقال سریع از یک بیمار به بیمار دیگر، جلوگیری از انتقال بیماری باتوجه به امکان ضدعفونی دستگاه ، قابلیت استفاده در شرایط CBRNE و جنگ نوین، برخورداری از دریچه اطمینان فشار به منظور جلوگیری از بارو تروما، مجهـز بودن بـه سیسـتم محدودکننـده فشار، امکان استفاده از مد دستی در  موارد Hypoventilation و افــت ۲PaO و ۲SPO و همچنین به منظور CPR و جلوگیری از انتقال بیماری باتوجه به امکان ضدعفونی دستگاه (طبق استاندارد ۵ - ۱۰۶۵۱) از ویژگی های این دستگاه عنوان کرد.

دیدگاه