آخرین وضعیت دعوای حقوقی ویتانا/ افزایش سرمایه گلناز ابطال شد

شرکت ویتانا با افشای اطلاعیه با اهمیت گروه ب در کدال از ابطال افزایش سرمایه شرکت روغن نباتی گلناز خبر داد.

به گزارش شهر بورس، شرکت ویتانا با افشای اطلاعیه با اهمیت گروه ب در کدال از ابطال افزایش سرمایه شرکت روغن نباتی گلناز خبر داد و اعلام کرد:

به پیوست رای دادگاه بدوی دادنامه شماره 140268390008174395 شرکت ویتانا به عنوان خواهان صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در خصوص درخواست ابطال افزایش سرمایه شرکت گلناز مبنی بر بطلان دعوای خواهان، ارسال می گردد که ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود و شرکت ویتانا در حال تدوین لایحه تجدید نظرخواهی می باشد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 

دیدگاه