رقم تبلیغات ۶ بانک دولتی در سال گذشته

۶ بانک دولتی کشور در سال گذشته، ۱۷۹ میلیارد تومان بابت تبلیغات و انتشارات هزینه کردند.

به گزارش اکونگار به نقل از چابک آنلاین؛ مجموع هزینه تبلیغات این ۶ بانک در مدت زمان مشابه سال ما قبل از آن برابر ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است.

بانک ملی ایران با ۸۵ میلیارد تومان، بیشترین رقم هزینه کرد در تبلیغات و انتشارات سال گذشته را در بین ۶ بانک دولتی به خود اختصاص داد.

براساس این گزارش، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۳۲ میلیارد تومان هزینه تبلیغات و انتشارات و بانک کشاورزی با ۲۹ میلیارد تومان هزینه تبلیغات و انتشارات در سال گذشته در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

درمقابل بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران و مسکن کمترین هزینه‌کرد در تبلیغات و انتشارات را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش، مجموع هزینه تبلیغات این ۶ بانک در مدت زمان مشابه سال ما قبل از آن برابر ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است.

بانک ملی ایران با ۸۵ میلیارد تومان، بیشترین رقم هزینه کرد در تبلیغات و انتشارات سال گذشته را در بین ۶ بانک دولتی به خود اختصاص داد.

براساس این گزارش، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۳۲ میلیارد تومان هزینه تبلیغات و انتشارات و بانک کشاورزی با ۲۹ میلیارد تومان هزینه تبلیغات و انتشارات در سال گذشته در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درمقابل بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران و مسکن کمترین هزینه‌کرد در تبلیغات و انتشارات را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه