متهم اصلی موبایل موسوی بازداشت شد؟

به گفته سخنگوی قوه قضاییه ۵۱۸ شکایت از موبایل موسوی انجام شده و متهم اصلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است

 به گزارش اکونگار به نقل از دانشجو، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: 518 شکایت از موبایل موسوی انجام شده و متهم اصلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است.

موبایل موسوی 688 میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است و 352 میلیارد تومان تعهد خود را انجام داده ولی نتوانسته 336 میلیارد تومان از تعهدات خود را ایفا کند

پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

دیدگاه
آخرین اخبار