افزایش پایه پولی مملکت فقط به خاطر یک بانک خصوصی!

منان رییسی، نماینده مجلس گفت: بیست و پنج درصد افزایش پایه پولی مملکت فقط به خاطر یک بانک خصوصی بوده، آن هم فقط به خاطر یک پروژه، اما دود این کار به چشم همه مردم رفته است

دیدگاه
آخرین اخبار